اسانس های پاک کننده ها

اسانس های پاک کننده ها:

بر اساس تجربه ی چندین ساله کارشناسان فروش شرکت و همچنین رضایت مشتریان از مصرف و تولیداتشان

اسانسهای ذیل جهت سفید کننده و جرمگیر ارائه می گردد:

اسانس کاج ( AL 050975 PINE )

اسانس های  لیمو با کدهای:

Lemon AL 210696

Lemon C 20061